دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، مهر 1394 

مقاله پژوهشی

بررسی ارزش زمانی پول در زنجیره‌ی تأمین تحت برنامه‌ی مدیریت موجودی توسط فروشنده

صفحه 1-20

مصطفی پارسا؛ ناصر ملاوردی اصفهانی؛ رضا توکلی مقدم؛ احمد کمالی


ارائه زمان‏بندی واکنشی برای مسأله کارگاه باز با تمرکز بر موعد تحویل کارها

صفحه 95-112

نعمت اله تقی نژاد؛ هادی ناصری؛ فرزانه خلیلی گودرزی؛ فاطمه طالشیان جلودار