دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 21، مرداد 1399 

مقاله پژوهشی

پویایی‌شناسی عوامل مؤثر بر پایداری سیستم تولید گندم

صفحه 1-26

10.22108/jpom.2020.119784.1225

علیرضا امیری؛ یحیی زارع مهرجردی؛ عمار جلالی منش؛ احمد صادقیه