دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 13، مهر 1395، صفحه 1-234 

مقاله پژوهشی

ایمنی حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور: رویکرد تحلیل عاملی

صفحه 1-20

10.22108/jpom.2016.21085

علی زینل همدانی؛ محمد رئیسی نافچی؛ مرتضی راستی برزکی؛ حسین خسروشاهی